Đinh Tiến Dũng

Tự Tình Khúc - Hồng Hạnh, Thái Hòa